Sugeng Natal. Mugi-mugi saged dados Juara AFF Suzuki Cup 2010.


Sugeng Natal kanggo para sadulur Indonesia ing tanah jawa lan pulau liyane. Uga kanggo para sadulur ing Suriname. Mugi Gusti tansah paring berkah dumateng kita sadaya. Lan ugi dumateng Timnas PSSI saengga saged dados Juara AFF Suzuki Cup 2010.

Berkah Dalem.
.
Read More..

Pitutur Jawa Maneka Warna, Tan Ana Liya

Pitutur Jawa iku ana maneka warna, komplit lan ampuh utawa jero banget maknane. Ing antarene sing akeh iku, ing ngisor iki tak tuliske sithik. Muga-muga ana gunane kanggo sampeyan. 

Yen sampeyan ngerti utawa nduwe pitutur Jawa liyane, tak suwun sampeyan kersa paring pitutur iku ana ing Blog Jawa-Suriname_Suriname-Jawa iki. Matur nuwun.

"Aja Adigang, Adigung, Adiguna"
"Aja dumeh".
"Aja gumunan, aja getunan, aja kagetan, aja aleman"
"Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman" 
"Aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak cilaka, sing was-was tiwas"
"Aja milik barang kang melok, aja mangro mundak kendo" 
"Ajining raga gumantung ana ing busana, ajining dhiri dumunung ana ing lathi".
"Alon-alon waton kelakon".
"Ana rembug, dirembug".

"Becik ketitik, ala ketara".

"Dadio godhong emoh nyuwek. Dadio banyu emoh nyawuk".
"Dhemit ora ndulit, setan ora doyan".
"Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan"

"Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani".

"Jer basuki mawa bea".
"Jopa-japu nambani turuk asu. Mari karepmu, ora mari karepmu".

"Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara"

"Nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake".

"Ora ubet, ora ngliwet".

"Sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bandha"
"Sepi ing pamrih rame ing gawe, banter tan mbancangi, dhuwur tan ngungkuli"
"Sing prihatin bakal mimpin"
"Sing resik uripe bakal mulya"
"Sing sabar lan ngalah dadi kekasih Allah"
"Sing salah bakal seleh".
"Suradira jayaningrat, lebur dening pangastuti".

"Tamba teka, lara lunga".

"Urip iku urup"

"Yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi".

.
Read More..

Busana Jawa Ora Bakal Luntur

Busana Jawa kayane ora bakal luntur, apa maneh ilang saka ing kabudayan Jawa. Sanadyan Wong Jawa saiki wis bisa diarani modern, ananging para priyayi Jawa isih ngugemi kabudayane, khususe busana.

Busana Jawa kaya ing photo sebelah iki biasane dienggo sajrone acara-acara resmi, kayata mantenan, sunatan, mreti dhusun, wayangan, lan liya-liyane. Ana ing acara Mis Suci agama Katholik ing Jawa Tengah uga kadang-kala nganggo busana Jawa kaya mangkono iku. Sing mesthi, ing Kraton Solo lan Kraton Yoja Busana Jawa ora bakal ilang.

Yen dirasakake, Busana Jawa iku pancen mujudake salah sawijining kabudayan Jawa sing adiluhung. Awit saka Blangkon sing dienggo ana ing sirah, banjur Keris, nganti sandal utawa tlumpakan sing diagem ana ing sikil utawa suku, kayane ngemu teges sing luhur. Apa sebabe keris dienggo ana mburi? Jarene ngemu teges dhewe. Ananging aku ora mangerti.

Yen sampeyan bisa menehi ngerti tegese Busana Jawa siji-mbaka-siji, tak sumanggakake nanggapi tulisanku iki ana Blog "Jawa-Suriname_Suriname-Jawa" iki. Sadurunge aku ngaturake matur nuwun. Ora lali, aku ngajak sampeyan kabeh, ayo padha nglestarekake kabudayan Jawa, sing salah sawijine yaiku Busana Jawa. Yen ora awake dhewe sing nglestarekake, lan nggawe luwih maju, banjur sapa maneh? Sumangga..!!

Photo ing ndhuwur iki kajupuk sarana ijin saka ing Blog "Stanley's Photo Gallery".

.
Read More..

Mbah Maridjan. Martir lan Kanca Sejati.

Mbah Maridjan tilar donya nalika dina Rebo tanggal 27 Oktober 2010 ing kampung kelahirane, yaiku Dusun Kinahrejo, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mbah Maridjan seda kanthi sujud manembah marang Gusti Kang Murbeng Dumadi amarga netebi dhawuhe Kanjeng Ratu Sri Sultan Hamengku Bhuwana IX anggone dadi Juru Kunci Gunung Merapi naliko gunung Merapi mbledhos lan muntahake lahar panas sasi Oktober 2010.

Bab tilare mbah Maridjan iki dadi omongane wong akeh. Ana sing nyalahake mBah Maridjan amarga dheweke ngeyel ora gelem lunga ninggalake omahe, kang mangka gunung Merapi wis bakal mbledhos kaya sing dikandhakake dening para ahli sing ngawasi gunung Merapi. Nanging akeh uga wong kang padha ngalem mBah Maridjan anggone teteg ora gelem ninggal glanggang colong playu netebi kuwajibane nunggu gunung Merapi.

Yen dinalar nganggo pikiran manungsa jaman saiki, sing pancen wis luwih nggunakake rasio lan uga materi, katimbang nggunakke ati, apa sing dilakoni mBah Maridjan iku mbok menawa bisa diarani sawijining sikap sing keleru, utawa salah. Amarga sing jenenge netebi dhawuh iku tetep kudu nganggo akal, kudu rasional. Ora njur kewanen nglawan alam sing nek di-rasio ora mlebu akal.

Nanging yen diudhari nganggo rasa, nganggo ati, apa sing ditindakake mBah Maridjan iku bisa diarani sawijining sikap kepemimpinan utawa kepahlawanan sing ora ana tandhinge ing jaman saiki, khususe ing Tanah Jawa lan ing Indonesia. Umume pemimpin ing Indonesia saiki iki mung padha mikir kepentingane dhewe-dhewe. Ora peduli rakyate padha ngelih apa ora, tentrem apa ora. Yen ana dhuit selak gage-gage rebutan lan rayahan. Yen ana tanggung-jawab malah ninggal glanggang colong playu.

Mula yen banjur akeh wong nganggep mBah Maridjan iku Martir, utawa uga Pahlawan, kanggone wong Jawa, khususe kanggone masyarakat saindhenging Merapi, tak kira iku ora salah, amarga ing jaman saiki iki wis angel nggolek pemimpin sing nduweni sifat kaya mBah Maridjan iki. Dadi, sebutan Martir utawane Pahlawan iku ora mligi amarga mBah Maridjan bisa nylametake wargane saka lahar Merapi, wong nyatane sing dadi korban ya nganti atusan, ananging luwih-luwih amarga apa sing ditindakake dening mbah Maridjan ikut bisa dinggo tuladha marang pepadha, khususe para pemimpin Indonesia, yen dadi pemimpin iku kudune nduweni sifat wani ngorbanke raga lan nyawane dhewe kanggo rakyate.

Apa sing ditindakake mBah Maridjan iki jumbuh karo sabdane Yesus utawa Nabi Isa mangkene: ”Ora ana katresnan sejati, ngungkuli katresnan kanca sing wani ngorbanke nyawane kanggo kanca-kancane”. Bungah banget aku nduwe Kanca Sejati kaya mBah Maridjan iki. Sugeng tindak dhumateng Kraton nDalem Gusti, mBah Maridjan.. Sugeng pinanggih kaliyan Panjenengan nDalem ingkang sampun ngutus mBah Maridjan..!!

*) Foto mBah Maridjan dijupuk saka: http://karangjunti.wordpress.com

%
Read More..

Keturunan Jawa dadi Menteri lan Kapolri Suriname?

Warga Suriname pada keplok rame banget amarga gumun weruh polahe Buta Cakil sing pethakilan, beda banget karo Arjuna, Satria sing alus tindak-tanduke. Apa sing tak critakke iki yaiku sawijining tari Blambangan Cakil sing dadi salah sawijining pasugatan ana ing acara MALAM BUDAYA INDONESIA-INDOFAIR 2010 ing Paramaribo, Suriname. Acara Indofair dianakake wiwit tanggal 24 September ~ 2 Oktober 2010 kanggo mengeti 120 tahun Imigran Jawa pisanan teka ing Suriname, negara ing Amerika Kidul iku. 

Acara sing didukung dening KBRI ing Suriname iku uga diisi karo Didik Nini Thowok sing nari Dwimuka, sing marakake para penonton padha kepingkel-pingkel. Ana uga Yan Felia, penyanyi saka Solo sing kayane wis kesuwur banget ana ing Suriname. Yan Felia nyanyi lagu "Sewu Kutha" sing uga wis kesuwur ing Suriname. Rombongan kesenian sing digawa dening Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia itu dadi panglipur kanggone warga Suriname.

Pejabat Tinggi Suriname ngrawuhi acara iku ing antarane Ginmardo Kromosoeto (Menteri Tenaga Kerja Suriname), Hendrik Setrowidjojo (Menteri Peternakan dan Perikanan Suriname), H Setrosentono (Kepala Kepolisian Suriname), lan Soewarto Moestadja (Menteri Dalam Negri Suriname). Kakek-neneke Soewarto Moestadja asale saka Kalirancang, Alian, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah

Acara iku dianakake ing Sana Budaya, sawijining pendapa sing nganggo arsitektur joglo duweke Vereniging Herdenking Javaanse Immrigratie (VHJI), yaiku sawijining pakumpulan kanggo pangeling-eling imigrasi Jawa ing Suriname. Sana Budaya pancen papan kanggo kumpule warga Suriname Keturunan Jawa sing jumlahe 15% saka 470.000 jumlah penduduk Suriname.

Ing Sana Budaya ana monumen kanggo mengeti 100 tahun tekaning imigran Jawa ing Suriname sing wujude tugu gunungan. "Saben tanggal 8 Agustus wong-wong pada nganakake pasar malem kanggo mengeti tekaning imigran Jawa kang sepisanan ana ing Suriname. Wong-wong padha nyekar ing gunungan." ature Kim Sontosoemarto (50), pimpinan VHJI.

Sejarahe Imigran Jawa ing Suriname

(diterjemahake saka koran "Kompas", Minggu - 10 Oktober 2010, kaca 1.
Read More..

Ja Pada Nelangsa. Pituture Koes Plus

Uripe nelangsa? Ra usah kokehan nggresula, ya... Awit jaman semana, urip iku ya pancen kaya mangkono iku. Urip iku sakjane ora angel, koq... sing angel iku anggone golek duit... ya, pora?

Seprana-seprenen urip iku, ya pancen rekasa... pengin bukti? Coba gatekna syair lagune Koes Plus ing ngisor iki. Lagu iki digawe tahun 70-an, ta..? Yen ngono awit tahun 70-an urip iku ya pancen wis angel...

Nanging apa uwong iku pengin rekasa terus... lak ya ora ta... kepingine ya mesthi bisa urip mulya. Banjur carane kepriye?

Nyambut gawe sing temen... miturut Koes Plus, lho... nanging yen miturutku, temen thok ora cukup... Temen tur cerdas... Ora rekasa ning duite akeh.... he he ...

Carane piye? Nyobaa dadi Blogger... Awit tahun 2010 ini aku wis mulai ngundhuh hasile... Wayah turu wae entuk duit... atusan dollar, lho... Ra percaya? Nek aku percaya...
-----------------

"Ja padha nelangsa" (Koes Plus)

Ja padha nelangsa
jamane-jaman rekasa

Urip pancen angel
kudune ra usah ngomel

Ati kudu tentrem
nyambut gawe karo seneng

Ulat aja peteng
Nek dikongkon ya sing temen

Lah, apa ta kanca
ati kerep lara
ra gelem rekasa
mbudi-daya

Pancen kabeh pada
pengin urip mulya
wiwitan rekasa
pancen nyata...

***

Read More..

Wong Jawa Kelangan "Gesang"
Wong Jawa ing tahun 2010 iki kelangan salah sawijining warga sing paling pinter ngarang lagu kroncong. Sapa maneh yen ora Gesang, pria sing lahir tgl siji Oktober 1917 iku tilar donya nalika dina Kamis, 20 Mei 2010.


Tak kira ora mung wong Jawa sing rumangsa kelangan panjenengane Bapa Gesang, nanging uga para sadulur warga keturunan Jawa sing ana ing Suriname uga rumangsa kelangan, awit panjengenane Bapa Gesang kabare uga kesuwur banget ana ing Suriname amarga lagu-lagune. Lagu sing paling kesuwur ing antarane yaiku lagu Bengawan Solo, Pamitan, Caping Gunung, Luntur, lan sak panunggalane.

Lagu Bengawan Solo karangane Gesang iki kabare wis diterjemahke nganggo 13 basa, ing antarane basa Inggris, Jepang, Mandarin lan liya-liyane. Saking gedhene bhektine Gesang kanggo nagoro, Jaya Suprana, sing duwe pabrik jamu "Jamu Djago" malah ngusulake yen panjenengane Bapa Gesang pantes banget yen klebu Pahlawan Nasional kanggone bangsa Indonesia.

Tak kira ora mung Jaya Suprana, wong Jawa (lan warga Indonesia) liyane uga setuju panjenengane Bapa Gesang diangkat dadi Pahlawan Nasional. Para sadulur ing Suriname keturunan Jawa sing seneng karo lagu-lagune Gesang tak kira ya bakal setuju.

Yen miturut sampeyan kepriye? Apa pantes Bapa Gesang diangkat dadi Pahlawan Nasional?

foto Gesang dijupuk saka www.jimmyau.com
Read More..